Menu Zamknij

Wywożone odpady

Kody odbieranych odpadów:

1 03 01 05 Trociny, wióry ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
2 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznyc
3 10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
4 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
5 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
6 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
7 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
8 17 01 02 Gruz ceglany
9 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
10 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
11 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
12 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
13 17 01 82 Inne niewymienione odpady
14 17 02 01 Drewno
15 17 02 02 Szkło
16 17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 17 03 80 Odpadowa papa
18 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
19 17 04 02 Aluminium
20 17 04 03 Ołów
21 17 04 04 Cynk
22 17 04 05 Żelazo i stal
23 17 04 06 Cyna
24 17 04 07 Mieszaniny metali
25 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
26 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
27 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
28 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
29 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
30 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
31 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady niebezpieczne budowlane i rozbiórkowe mogą być odpadami komunalnymi tylko w przypadku gdy pochodzą z gospodarstw domowych. W takim przypadku odpady te powinny być również klasyfikowane jako odpowiednie odpady z grupy 17, brak jest bowiem możliwości zaklasyfikowania tych odpadów w grupie 20.

Kontakt

513 590 590

GorylGruz
ul. Krańcowa 119
62-081 Przeźmierowo
gm. Tarnowo Podgórne

biuro@gruzpoznan.pl

Dowozimy na budowę piasek oraz kruszywo także małymi autami do 3,5 tony.

Wynajmujemy rękawy do gruzu.